Gårdsrenovering & Omfogning Tegelfasad Brf. Östermalm

Renovering av fasad samt innergårdsrenovering till Bostadsrättsförening Skatan 6. Ett flerbostadshus på Östermalm, Karlavägen 3 i Stockholm enligt bilagd rapport. Fasadarbeten som skall göras innehåller följande delmoment:
 
1. Fönster renovering av gamla bågar, kittning, målning, snickeri, ev. glasbyte
2. Byte av uttjänta hängrännor och stuprör med tillhörande målning
3. Fasadarbeten, putsning, omfogning av tegelfasad
4. Balkongbesiktning och eventuella renoveringar
 

Fasaden påvisar ställvis skador i olik karaktär. Både kring fönsterbleck balkongsidor och

ytterhörn syns. Även större släpp syns undertill fönster. Bristfällig avrinning från taket. Med fasadskador som följd. Skador i fasad i ytterhörn på fasad efter äldre och kring befintlig lamparmatur. En hel del kabeldragningar utanpå fasad förekommer . Vissa kan säkerligen skrotas och de som behålls läggs in i fasaden i samband med renovering. Detta för att inte snö/regn ska

samlas på kablar som i sin tur sedan förstör fasaden pga rinningar eller fryssprägningar kring
dessa områden. Vid entreprenaden bör föreningen fundera på om amn inte ska komplettera
med extrabelysningar på innergården. Bristfälliga avledningar av vatten där puts ligger an utstickande plåtbleck eller avtäckningar
med sprickbildningar som följd. Vattenutkastare som är ur bruk finns monterad på fasaden mot gården. Denna bör tas bort
om den inte längre behövs, i förlängningen är detta en fara för fryssprängningar med
tänkbara vattenskador till följd. Balkongers undersidor bedöms vara i gott skick och färgas om vid en framtida entreprenad
dock finns brister i beläggningen ovanpå balkonger vilket bör justeras i entreprenaden.
Räcken kommer att behöva justeras efter gällande BBR krav vid en renovering. Omfattning
av detta bör vidare utredas. Muren mot grannföreningen var på dagen för kontrollen täckt med väderskydd från
grannföreningens renovering. Vatten rann på dagen på plasten och stänkte upp på murens
fasad. Se bilder ovan.

 
Vår fasadfirma fick hjälp med omfogning av tegelfasad genom en professionell fasadentreprenör från Stockholm
 
Utlåtande:
Fasaden påvisar ställvis skador i olik karaktär. Både kring fönsterbleck balkongsidor och
ytterhörn syns. Även större släpp syns undertill fönster. På sina ställen har fasaden släppt
och så kallad bomputs har uppstått vilket ter sig likt ett äggskal och kan vid kombination med
regn och frostväder innebära att stora partier lossnar från fasaden på grund av den tyngd
som uppstår av den vattenansamling som tillåts rinna in under och i samband med frys
sprängningar kan orsaka putsras.
Bedömningen är fasaden med ingående detaljer måste putsas om. När ändå ställning reses
bör samtliga ingående delar på fasaden tas med i renoveringen. Fönster målas och
kompletteras med nya fönsterbleck. En lättare renovering av balkonger, räcken och överyta
bör även det ske i samband med samma entreprenad. Initialt är endast balkongytors ytskikt
med i denna bedömning. Yttertaket har inte gjorts någon bedömning på men bör även det
vägas in i dessa åtgärder ifall ställning byggs. Detta för att även där ta med den vinst man gör
i att ha en ställning byggd på fasaden.

 
Generalentreprenaden tillser att allt övrigt för genomförande av fasad renoveringen ingår i
anbudet som tex ställningar, täckning mot stänk, hyra av gatumark, containers, toaletter.
 

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Adress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *